Hội Ái-Hữu Kỹ-Sư Công-Chánh khóa 7 (1964-1968)


Hình ảnh buổi họp mặt với thầy Võ-thế-Hào 16-10-2004 tại Los AngelesHong, Phùng tac On, thầy Hào, Nguyễn Phong, Nguyễn Quang CáchTrở về trang chủ AHCC7