Hội Ái-Hữu Kỹ-Sư Công-Chánh khóa 7 (1964-1968)


Image ahcc7-ghv


Giờ học vẽ


Trở về trang chủ AHCC7