Hội Ái-Hữu Kỹ-Sư Công-Chánh khóa 7 (1964-1968)


Image ahcc7-dngc


Chuyến du-ngọan Gò-công 2002


Từ trái sang phải :
Vợ chồng Tâm, Tánh, Trương, Bê, Khôi, Nghĩa, Hà-Phước-Trường, Vợ chồng Tấn, Hà đức Trường, Thanh

Trở về trang chủ AHCC7