Hội Ái-Hữu Kỹ-Sư Công-Chánh khóa 7 (1964-1968)

Chương-trình phép tính Cấu-trúc và Sức chịu vật-liệu


Trang Web này được mở ra với mục-đích trao đổi về nghề-nghiệp,
Chúng tôi xin giới-thiệu các bạn những chương-trình STIG, IPFOX và một số chương-trình do chính chúng tôi viết lấy.
Các chương-trình này đã được kiểm-chứng nhiều lần.
Nhưng xin các bạn vui lòng kiểm chứng lại trước khi dùng, chúng tôi hòan-tòan không chịu trách nhiệm.
     Webmaster

STIG :
1. Phép tính về bồn chứa hình trụ - Réservoir
2. Phép tính về đài nước - Château d'eau
3. Phép tính Massif de fondations
IPFOX :
4. Phép tính đà bằng FEM
Trở về trang chủ