Hội Ái-Hữu Kỹ-sư Công-Chánh khóa 7
Hình ảnh Ðại-Hội và Gia-đình Trần-minh-Tâm


3. Vợ chồng Tâm (Nga & Tâm)

7. Chị Thanh, chị Tâm

11. Tâm, Tánh, Nghĩa, Tấn, Hà-đức-Trường

18. Tâm, Tánh, Bê, Nghĩa, HD Trường, Tấn, HT Nam, Nhật Tiến, chị Tâm (Nga)Trở về trang chủ AHCC7