Hội Ái-Hữu Kỹ-sư Công-Chánh khóa 7
Gia-đình Phạm-toàn-Thắng


Thắng và Nhơn khi còn học ở Phú-thọ.

Carol, Thắng, Tầm, Nancy, Cathy, con gái Tầm

Thắng, Carol, Kathy

Trở về trang chủ AHCC7