Hội Ái-Hữu Kỹ-Sư Công-Chánh khóa 7 (1964-1968)


Gia-đình Hà-thúc-Tầm




Hoa, Tầm, Bảo trong đám cưới Hoàng-Yến, con gái Sến 15-5-2004


Luân, Bảo, Tầm trong Ðại-Hội Ca-li 2004

Carol, Thắng, Tầm, Nancy, Cathy, con gái Tầm

Chuyến du-lịch Pháp quốc năm 2005
Trường, Tầm

Trường, Tầm

Trường, Tầm

Trường, Tầm

Lisa, Nancy

Lisa, Trường, Tầm, Nancy


Du lịch 2006



Trở về trang chủ AHCC7