Phần 1 : font Unicode chữ Việt Nam, nếu không Ok cho Unicode của phần 1 : xem phần 2 .
Phần 2 : font VIRQ chữ Viet Net .

Phần 1 : font Unicode chữ Việt Nam
Các bạn thân mến ,
Xét rằng còn nhiều bạn chưa có install VPSKeys-RC2, và trên diễn đàn email AHCC7 nhận thấy có một ái hữu còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc gõ dấu, lẽ dĩ nhiên nếu bạn dùng những nút special để cho dấu thì rất là mất nhiều thì giờ và mỏi tay vì nhiều khi muốn cho dấu phải bấm những nút AltGr + é và Space để chẳng hạn có character tilde ~ như dấu ngã !
Hôm nay xin vĩnh viễn một lần viết cặn kẻ những chi tiết cách thức dùng VPSKeys 4.2-RC2 trong những mục tiêu chính .
Cấp tốc soạn thảo hồ sơ đặc biệt dành cho AHCC7 để phổ thông dùng sau Tết Quý Mùi thành thử có thể có nhiều thiếu xót và sai lầm, yêu cầu các bạn hãy thông báo cho biết nếu tìm thấy những thiếu xót và sai lầm để sửa chữa lại .
Hồ sơ sau đây dựa trên những yếu tố căn bản của hồ sơ "Giúp đỡ" VPSKeys của Hội Chuyên Gia Việt Nam .Nhân tiện xin nhiệt liệt cám ơn HCGVN đã phát hành ra được một dụng cụ rất tiện lợi cho người Việt Nam khi viết chữ việt .
Ðặng Minh Trường, hội viên Ái Hữu Kỹ Sư Công Chánh khóa 7 (1964-1968) . 

THIẾT KẾ & TRANG BỊ (INSTALLATION)
Lưu ý : Nếu bạn nào chưa nhận được VPSKeys do tôi gởi yêu cầu vào site AHCC7 của Thu, địa chỉ URL sau đây :
http://ahcc7.nguyenthu.com/ahcc7_u.html
Gần dưới cuối trang có mục " Xem thơ từ ", điền theo thứ tự " tên đăng ký " và " mật khẩu " [nhà hàng và món ăn buổi nhận bằng cấp CC], rồi bấm trên khung " Xem thơ từ ", trong trang này lại bấm trên " Download bộ gõ VPSkeys4.2 " . Lưu trữ (save) cái file VpsWin42_rc2b.exe trong một directory thông dụng . Ðể install : trở về directory lưu trữ, double-click trên VpsWin42_rc2b.exe . Thế là xong .
Chú ý : nên để install tự động par defaut .
Trên nguyên tắc sau khi đã installed sẽ có một shortcut icon hình xứ VN hiện ra trên bureau desktop của windows, nếu không thì tìm hồ sơ ở : Start/Programs/Hoi Chuyen Gia Viet Nam/VPSKeys4.2
...
CÁCH DÙNG VPSKEYS 4.2
VPSKeys4.2 được soạn thảo bởi nhóm Hội Chuyên Gia Việt Nam VPS (Vienamese Professionals Society) và phân phát miễn phí trên Internet tại địa chỉ sau đây (xem hình a) :

 VPS_Hình a
hình a 
 1. Mở VPSKeys4.2 : double-clik trên icon VPSKeys4.2, trong trường hợp không có shortcut icon : Start/Programs/Hoi Chuyen Gia Viet Nam/VPSKeys4.2 .
  Sau khi mở, icon VPSKeys sẽ hiện ra và nằm dưới cái toolbars (barre des tâches), click trên icon này để điều chỉnh những function dùng của VPSKeys, rồi sau đó để hạ xuống toolbars xin click trên "Ok" chứ đừng có click "Ngưng" (xem hình số 1) vì nó sẽ đóng cửa biến mất !
 2. Trình bày VPSKeys4.2 : khi bấm trên icon VPSKeys trên toolbars thì sẽ có :
VPS_Hình 1
hình số 1
ÐIỀU KHUYÊN : Khi gõ theo style VIRQ VietNet, để khỏi phải bị vấn đề trong việc hoán chuyển sang Unicode nên :
 1. Tránh cho dấu râu bằng character * nhu u* và o* thay vì là u+ và o+
 2. Trước khi cho dấu chấm hết câu hoặc dấu chấm xuống hàng nên để một khoảng trống space để cho VPXKeys không xem như là dấu nặng của character đi kế trước .

Phần 2 : font VIRQ chữ Viet Net
Ca'c ba.n tha^n me^'n ,
Xe't ra(`ng co`n nhie^`u ba.n chu+a co' install VPSKeys-RC2, va` tre^n die^~n d-a`n email AHCC7 nha^.n tha^'y co' mo^.t a'i hu+~u co`n ga(.p ra^'t nhie^`u kho' kha(n trong vie^.c go~ da^'u, le~ di~ nhie^n ne^'u ba.n du`ng nhu+~ng nu't special d-e^? cho da^'u thi` ra^'t la` ma^'t nhie^`u thi` gio+` va` mo?i tay vi` nhie^`u khi muo^'n cho da^'u pha?i ba^'m nhu+~ng nu't AltGr + e' va` Space d-e^? cha(?ng ha.n co' character tilde ~ nhu+ da^'u nga~ !
Ho^m nay xin vi~nh vie^~n mo^.t la^`n vie^'t ca(.n ke? nhu+~ng chi tie^'t ca'ch thu+'c du`ng VPSKeys 4.2-RC2 trong nhu+~ng mu.c tie^u chi'nh .
Ca^'p to^'c soa.n tha?o ho^` so+ d-a(.c bie^.t da`nh cho AHCC7 d-e^? pho^? tho^ng du`ng sau Te^'t Quy' Mu`i tha`nh thu+? co' the^? co' nhie^`u thie^'u xo't va` sai la^`m, ye^u ca^`u ca'c ba.n ha~y tho^ng ba'o cho bie^'t ne^'u ti`m tha^'y nhu+~ng thie^'u xo't va` sai la^`m d-e^? su+?a chu+~a la.i .
Ho^` so+ sau d-a^y du+.a tre^n nhu+~ng ye^'u to^' ca(n ba?n cu?a ho^` so+ "Giu'p d-o+~" VPSKeys cu?a Ho^.i Chuye^n Gia Vie^.t Nam .Nha^n tie^.n xin nhie^.t lie^.t ca'm o+n HCGVN d-a~ pha't ha`nh ra d-u+o+.c mo^.t du.ng cu. ra^'t tie^.n lo+.i cho ngu+o+`i Vie^.t Nam khi vie^'t chu+~ vie^.t .
D-a(.ng Minh Tru+o+`ng, ho^.i vie^n A'i Hu+~u Ky~ Su+ Co^ng Cha'nh kho'a 7 (1964-1968) .

THIE^'T KE^' & TRANG BI. (INSTALLATION)
Lu+u y' : Ne^'u ba.n na`o chu+a nha^.n d-u+o+.c VPSKeys do to^i go+?i ye^u ca^`u va`o site AHCC7 cu?a Thu, d-i.a chi? URL sau d-a^y :
http://ahcc7.nguyenthu.com/ahcc7_u.html
Ga^`n du+o+'i cuo^'i trang co' mu.c " Xem tho+ tu+` ", d-ie^`n theo thu+' tu+. " te^n d-a(ng ky' " va` " ma^.t kha^?u " [nha` ha`ng va` mo'n a(n buo^?i nha^.n ba(`ng ca^'p CC], ro^`i ba^'m tre^n khung " Xem tho+ tu+` ", trong trang na`y la.i ba^'m tre^n " Download bo^. go~ VPSkeys4.2 " . Lu+u tru+~ (save) ca'i file VpsWin42_rc2b.exe trong mo^.t directory tho^ng du.ng . D-e^? install : tro+? ve^` directory lu+u tru+~, double-click tre^n VpsWin42_rc2b.exe . The^' la` xong .
Chu' y' : ne^n d-e^? install tu+. d-o^.ng par defaut .
Tre^n nguye^n ta('c sau khi d-a~ installed se~ co' mo^.t shortcut icon hi`nh xu+' VN hie^.n ra tre^n bureau desktop cu?a windows, ne^'u kho^ng thi` ti`m ho^` so+ o+? : Start/Programs/Hoi Chuyen Gia Viet Nam/VPSKeys4.2
...
CA'CH DU`NG VPSKEYS 4.2
VPSKeys4.2 d-u+o+.c soa.n tha?o bo+?i nho'm Ho^.i Chuye^n Gia Vie^.t Nam VPS (Vienamese Professionals Society) va` pha^n pha't mie^~n phi' tre^n Internet ta.i d-i.a chi? sau d-a^y (xem hi`nh a) :
 1. Mo+? VPSKeys4.2 : double-clik tre^n icon VPSKeys4.2, trong tru+o+`ng ho+.p kho^ng co' shortcut icon : Start/Programs/Hoi Chuyen Gia Viet Nam/VPSKeys4.2 .
  Sau khi mo+?, icon VPSKeys se~ hie^.n ra va` na(`m du+o+'i ca'i toolbars (barre des ta^ches), click tre^n icon na`y d-e^? d-ie^`u chi?nh nhu+~ng function du`ng cu?a VPSKeys, ro^`i sau d-o' d-e^? ha. xuo^'ng toolbars xin click tre^n "Ok" chu+' d-u+`ng co' click "Ngu+ng" (xem hi`nh so^' 1) vi` no' se~ d-o'ng cu+?a bie^'n ma^'t !
 2. Tri`nh ba`y VPSKeys4.2 : khi ba^'m tre^n icon VPSKeys tre^n toolbars thi` se~ co' :hi`nh so^' 1 
  Thumbnail D-ie^`u chi?nh :
  > Ca'ch d-a'nh : co' 3 lu+.a cho.n : Vie^.t Nam (cho da^'u nhu+ khi vie^'t tay) - D-i.a Phu+o+ng (tro+? ve^`chu+~ Anh hoa(.c chu+~ Pha'p ... tu`y theo d-i.a phu+o+ng) - VietNet (cho da^'u theo kie^?u VIQR) .
  > Chu'c Na(ng Tu+. D-o^ng : Chi'nh Ta? (Bip) : ne^'u co' check ro^`i thi` mo^~i khi go~ mo^.t chu+~ kho^ng co' trong tu+. d-ie^?n VN se~ nghe bip .
  Tu+. D-ie^?n : ra^'t hu+~u i'ch cho nhu+~ng ai muo^'n trao do^`i da^'u ho?i da^'u nga~, cha(~ng ha.n nhu+ khi go~ xong chu+~ ngu? ca'c ba.n se~ tha^'y mo^.t khung cu+?a so^? gia?i thi'ch nhu+ sau : hi`nh so^' 2
  Thumbnail Ky? thua^.t : khi ba^'m tre^n thumbnail ky? thua^.t se~ co' : hi`nh so^' 3a
  > Su+?a Ba?ng Ma~ : ne^n cho.n Unicode
  > Su+?a Nu't Da^'u : ne^n cho.n Thu+o+`ng
  Sau khi go~ xong mo^.t nguye^n a^m, ne^'u muo^'n go~ da^'u cho nguye^n a^m : d-a'nh lie^`n nhu+~ng nu't da^'u chi? da^~n tre^n hi`nh so^' 3a .
  & : sa('t , e' : huye^`n , " : ho?i , ' : nga~ , ( : na(.ng  , - : mu~ , e` : ra^u ,  _ : a( , ç : d- .
  9 nu't  ma^~u chu+~ nho? minuscule na`y la` tre^n keyboard francophone AZERTY , tre^n keyboard anglophone QWERTY thi` co' le~ ngu+o+.c la.i theo ma^~u chu+~ nho? se~ la` nhu+~ng nu't so^' tu+` 1 cho d-e^'n 9 (xem vi. tri' nhu+~ng nu't tre^n hi`nh so^' 3b) .
  Lu+u y' : cho da^'u ra^u ne^n go~ 2 la^`n chu+~ o hoa(.c 2 la^`n chu+~ u se~ co' o+ va` u+ nhu+ the^' se~ nhanh ho+n .
  Go~ 2 la^`n chu+~ a d-e^? co' a(, 2 la^`n chu+~ e d-e^? co' e^
  Cu~ng nhu+ la` khi go~ 2 la^`n chu+~ d hoa(.c D se~ co' d- va` D-    
  Thumbnail To^'c ky' : khi ba^'m tre^n thumbnail To^'c ky' se~ co' : hi`nh so^' 4

  Du`ng to^'c ky' ca`ng nhie^`u thi` ca`ng to^'t vi` ra^'t tie^.n lo+.i va` tranh thu? d-u+o+.c ra^'t nhie^`u tho+`i gian . Mo^~i ngu+o+`i co' the^? ta.o rie^ng cho mi`nh mo^.t quye^?n to^'c ky' ca' nha^n .
  Hi`nh so^' 4 la` quye^?n to^'c ky' ca' nha^n cu?a to^i .
  > Ca'ch the^m : d-e^? the^m va`o quye^?n to^'c ky' ca' nha^n : d-ie^`n va`o cho 2 ca'i khung o+? ha`ng cho't, khung mo^.t la` chu+~ ta('t gio+'i ha.n 2 characters, khung 2 la` nho'm chu+~ gia?i thi'ch vo^ gio+'i ha.n . Nhu+ thi' du. tre^n hi`nh so^' 4 : khung 1 la` 2 chu+~ vie^'t ta('t  vd va` khung 2 la` nho'm chu+~ va^'n d-e^` . Sau d-o' clik The^m . Cuo^'i cu`ng sau khi d-a~ xong nhu+~ng The^m cho to^'c ky' nho+' d-u`ng que^n click tre^n Lu+u tru+~ va` Ok .
  > Ca'ch du`ng : khi o+? trong email hoa(.c trong winword ne^'u muo^'n du`ng to^'c ky' ca' nha^n : go~ 2 chu+~ ta('t va` mo^.t khoa?ng tro^'ng space .
  Thi' du. 1 (trong tru+o+`ng ho+.p hi`nh so^' 4) : go~  cb va` mo^.t space se~ co' Ca'c ba.n tha^n me^'n .
  Thi du. 2 (trong tru+o+`ng ho+.p hi`nh so^' 4) : go~ ml va` mo^.t space se~ co' Minh Ly' .
  Thumbnail Hoa'n Chuye^?n :  khi ba^'m tre^n thumbnail Hoa'n Chuye^?n se~ co' : hi`nh so^' 5
  Ne^n cho.n AUTO cho Tu+` co`n Sang thi` tu`y theo tru+o+`ng ho+.p, ne^`u ba.n d-ang go~ chu+~ VietNam thi`  Sang ne^n cho.n VietNet nhu+ tre^n hi`nh so^' 5, co`n nhu+ ne^'u ba.n d-ang go~ VietNet thi` Sang ne^n cho.n Unicode nhu+ tre^n hi`nh so^' 6 du+o+'i d-a^y : hi`nh so^' 6
  > Thi' du. 1, a'p du.ng cho d-ie^`u chi?nh nhu+ hi`nh so^' 5 : ca^u sau d-a^y vo+'i mu+.c xanh d-a'nh ba(`ng chu+~ VN :
  Thí dụ 1 từ VN hoán chuyển sang VietNet
  D-e^? hoa'n chuye^?n ca^u tre^n sang VietNet : select ca^u   Thí dụ 1 từ VN hoán chuyển sang VietNet,
  ba^'m nu't pha?i con chuo^.t va` click copy, sau d-o' ba^'m VPSKEYS o+? du+o+'i toolbars d-e^? co' hi`nh so^' 5, ro^`i ba^'m tre^n Hoa'n Chuye^?n Clipboarb va` Ok, khi tro+? ve^` email hoa(.c winword, lu+.a no+i d-e^? hoa'n chuye^?n ro^`i ba^'m nu't pha?i con chuo^.t va` Paste d-e^? da'n (coller) hoa'n chuye^?n thi` se~ co' : Thi' du. 1 tu+` VN hoa'n chuye^?n sang VietNet
  > Thi' du. 2, a'p du.ng cho d-ie^`u chi?nh nhu+ hi`nh so^' 6 : ca^u sau d-a^y vo+'i mu+.c xanh d-a'nh ba(`ng chu+~ VietNet VIQR :
  Thi' du. 2 tu+` VietNet hoa'n chuye^?n sang Unicode VN
  D-e^? hoa'n chuye^?n ca^u tre^n sang font unicode chu+~ VietNam : select ca^u   Thi' du. 2 tu+` VietNet hoa'n chuye^?n sang VN,
  ba^'m nu't pha?i con chuo^.t va` click copy, sau d-o' ba^'m VPSKEYS o+? du+o+'i toolbars d-e^? co' hi`nh so^' 6 tre^n d-a^y, ro^`i ba^'m tre^n Hoa'n Chuye^?n Clipboarb va` Ok, khi tro+? ve^` email hoa(.c winword, lu+.a no+i d-e^? hoa'n chuye^?n ro^`i ba^'m nu't pha?i con chuo^.t va` Paste d-e^? da'n (coller) hoa'n chuye^?n thi` se~ co' :
  Thí dụ 2 từ VietNet hoán chuyển sang Unicode VN
D-IE^`U KHUYE^N : Khi go~ theo style VIRQ VietNet, d-e^? kho?i pha?i bi. va^'n d-e^` trong vie^.c hoa'n chuye^?n sang Unicode ne^n :
 1. Tra'nh cho da^'u ra^u ba(`ng character * nhu u* va` o* thay vi` la` u+ va` o+
 2. Tru+o+'c khi cho da^'u cha^'m he^'t ca^u hoa(.c da^'u cha^'m xuo^'ng ha`ng ne^n d-e^? mo^.t khoa?ng tro^'ng space d-e^? cho VPXKeys kho^ng xem nhu+ la` da^'u na(.ng cu?a character d-i ke^' tru+o+'c .